Algemene voorwaarden en Privacy Policy

Algemene voorwaarden en Privacy Policy voor de webwinkel VerbeterMijnHuid bij levering aan consumenten.

De algemene voorwaarden (art 1 t/m 14) zijn samengesteld door de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie in overleg met de Consumentenbond. De privacy policy (artikel 15) is samengesteld door de Stichting WebwinkelKeur.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Webshop VerbeterMijnHuid
www.verbetermijnhuid.nl
www.karinpetter.nl
Karin Petter-Roesthuis
Harderstraat 22
7559 HK HENGELO (Ov)
Telefoonnummer:074-2502628 / 06-11108070
E-mailadres:  info@verbetermijnhuid.nl
KvK-nummer:09072433
BTW-identificatienummer: NL 112825667B01
Gecertificeerd hannah Huidcoach, Specialist in Huidverbetering
Medex Ster-Specialist in Huidverzorging

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
* de prijs inclusief belastingen;
* de eventuele kosten van aflevering;
* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
* het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
* de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
* de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
* de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
* indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
* de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
* de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
* de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
* de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 – Het herroepingsrecht
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
* die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
* die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
* die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
* die snel kunnen bederven of verouderen;
* waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
* voor losse kranten en tijdschriften;
* voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
* betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
* waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
* betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling
1. Zoals in de webshop word overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen bij bestelling te worden voldaan.
2. Bij de verkoop via de webshop van producten aan consumenten wordt een vooruitbetaling van 100% bedongen. Deze betaling dient te geschieden via de aangeboden betalingsmogelijkheden. Voor de bepaling omtrent een Ideal-betaling verwijzen wij naar de bepalingen van Ideal. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Privacy Policy voor VerbeterMijnHuid

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. VerbeterMijnHuid respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens/Algemene verordening gegevensbescherming wordt behandeld.

Je hebt het recht te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, te verwijderen of over te dragen aan een andere partij. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kun je doen door een email te zenden aan info@verbetermijnhuid.nl

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VerbeterMijnHuid draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Wij of een derde zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij of zij beschikken. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@verbetermijnhuid.nl

De website is eigendom van en wordt beheerd door VerbeterMijnHuid.

Bij het bezoeken van de website wordt het gebruikte IP adres, het besturingssysteem en gebruikte internetbrowser verstrekt. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die je actief aan VerbeterMijnHuid verstrekt bij het invullen van het contactformulier (naam en email), het aanmelden voor een nieuwsbrief (naam en email) of het verstrekken van persoonsgegevens per email (naam en email). Tevens zal voor een goede uitvoering van de overeenkomst gerechtvaardigd zijn persoonsgegevens te vragen.

VerbeterMijnHuid gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het bestellen en leveren van jouw producten. Het gaat dan om jouw naam, adresgegevens, postcode en woonplaats, email, telefoonnummer en betaalgegevens. De NAW gegevens worden ook aan de betreffende leverancier verstrekt om ervoor te zorgen dat het product bij het door jouw opgegeven adres aan komt. Ook zullen deze gegevens bekend zijn bij de bedrijven die de desbetreffende betaalmethodes aanbieden.
  • Ook zullen de gegevens worden gebruikt om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gaat dan om service, herroeping, garantie en de afwikkeling van een klacht.
  • Het verzenden van nieuwsbrieven bij aanmelding met jouw naam en emailadres hiervoor.
  • Bij een actie of prijsvraag zal je jouw naam en adresgegevens, email en telefoonnummer achter moeten laten. Zo kan VerbeterMijnHuid contact met je opnemen.
  • Het goed beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van VerbeterMijnHuid.
  • Het eventueel verstrekken van naam, adres en betaalgegevens aan derden voor de boekhouding.
  • Bij achteraf betalen kan jouw kredietwaardigheid worden getoetst. Dit kan worden uitgevoerd door een externe partij. Wij zullen de benodigde gegevens hiervoor aan deze partij verstrekken.

Je dient je er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en email en betaalgegevens kunnen wij niet met jou in contact treden, en de bestelling en betaling kunnen voltooien.

Ben je klant dan kan het zijn dat ook jij een nieuwsbrief zal ontvangen met nieuwe producten/ aanbiedingen, zonder dat je je hiervoor expliciet heeft opgegeven. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee je je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Tevens zullen wij klantgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan VerbeterMijnHuid een verzoek doet voor een fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal VerbeterMijnHuid hieraan meewerken.

Ook kan het zijn dat wij naam, email en telefoonnummer van onze contactpersonen bij leveranciers hebben voor de uitvoering van de overeenkomst of omdat daar toestemming voor is verleend.

Delen van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Tussen VerbeterMijnHuid en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze gegevens zullen bijvoorbeeld enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende dienst en zullen niet verder worden verspreid. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door VerbeterMijnHuid worden toegezien op de naleving daarvan. VerbeterMijnHuid werkt met de volgende partijen samen:

Mailchimp
Mailchimp gebruiken wij enkel voor het verzenden van een nieuwsbrief. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van de gegevens wordt gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Gmail
Wij gebruiken Gmail als programma om een email aan jou te verzenden, zodat wij in contact met je kunnen komen. Dit programma wordt door Microsoft aangeboden. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van de gegevens wordt gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Tevens heeft Microsoft datacentra in Europa laten bouwen en garandeert zij dat data opgeslagen is in Europa en nooit verplaatst zou worden naar datacentra buiten de Europese Unie.

Email wordt via een mailserver verzonden en ontvangen die gehost is bij Siteground.

Parcel
Mocht je een bestelling in de webshop hebben geplaatst dan zal deze door Parcel worden bezorgd middels een standaardlevering.

WordPress en Siteground
Verbetermijnhuid host haar website bij Hostnet en maakt gebruik van WordPress, een internet platform die eveneens zorgt voor hosting en templates voor de inhoud van de website. Handelingen van de bezoeker die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hierbij kun je denken aan het invullen van een contactformulier. WordPress bevindt zich buiten de Europese Unie.
De beveiliging van de gegevens wordt gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens
Het uitgangspunt is dat VerbeterMijnHuid persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart.
Echter is VerbeterMijnHuid vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van VerbeterMijnHuid zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en emails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Veranderingen, vragen en feedback
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Wij informeren je natuurlijk vooraf aan de voltooiing aan het bestelproces altijd over het geldende privacybeleid. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via info@verbetermijnhuid.nl

Contactgegevens

VerbeterMijnHuid
Harderstraat 22
7559 HK Hengelo

074-2502628
info@verbetermijnhuid.nl

Karin Petter

 

 

Hannah Logo Top Medex Logo Top
Meer Dan 200 Verzorgingsproducten

meer dan 200 verzorgingsproducten

Gratis Verzending

gratis verzending

Voor 12uur Besteld Morgen In Huis

voor 12:00 uur besteld morgen in huis